Wtorek, 11 grudnia 2018 roku        

Świątynia

Świątynia Świątynia Świątynia Świątynia
Obecnie kościół przedstawia się jako murowana budowla orientowana, dwunawowa z prezbiterium, zakończonym absydąo cechach gotyckich i barokowych, nakryta dwuspadowym dachem, lekko podniesionym na nawie bocznej. Dostawiona wieża od południowo-zachodniej strony rozdzielona jest gzymsem na trzy kondygnacje i nakryta dachem z latarnią. Przy prezbiterium, zakończonym trójbocznie od strony północnej, znajduje się dostawiona zakrystia z otwartą emporą na piętrze i przedłużona w stronę zachodnią,a od strony południowej – kaplica Matki Bożej Częstochowskiej przechodząca w nawę boczną, również z otwartą emporą, tak jak przeciwna wykończona arkadą o łuku kolistym z balustradą.W prezbiterium zakończonym sklepieniem kolebkowym z lunetami i oddzielonym od nawy głównej łukiem tęczowym, znajduje się ołtarz główny. Nawa główna i boczna, oddzielona arkadami o łuku koszowym, nakryta została sklepieniami krzyżowo-kolebkowymi,a w emporze – krzyżowymi. Ściany nawy głównej zostały rozdzielone grubymi filarami przyściennymi, dźwigającymi gzyms. Nad nią znajduje się empora, zakończona arkadami zamkniętymi półkoliście z dwutralkową balustradą. Po przeciwnej stronie prezbiterium mieści się chór muzyczny wykończony płaskim parapetem. W prezbiterium znajduje się fazowany kamienny portal zamknięty półkoliście. Cały kościół posiada lastrikową posadzkę. Strona zewnętrzna prezbiterium i nawa północna podparta została przyporami. Okna w prezbiterium zakończono łukiem zaostrzonym, pozostałe wykończono łukiem koszowym, podobnie jak trzy okna w elewacji zachodniej, zwieńczonej szczytem.
W ołtarzu głównym znajduje się kopia figury Matki Bożej Ludźmierskiej wykonana przez S. Maultza w 1929 r. Powyżej umiejscowiono płaskorzeźby przedstawiające Boga Ojca jako Starca z brodą, Syna Bożego jako młodzieńca z krzyżem oraz Ducha Świętego jako gołębicę. W prawym oknie prezbiterium zamontowano witraż, przedstawiający Chrystusa Ukrzyżowanego. Przy ołtarzu stoi XIX-wieczna krzyż żeliwny ze sceną na postumencie przedstawiającą scenę złożenia ciała Chrystusa do grobu, a przed nim stoi figura Matki Bożej Fatimskiej. W posadzce po prawej stronie ołtarza znajdują się XVII w. płyty fundacyjne. Po prawej stronie łuku tęczowego, oddzielającego prezbiterium od nawy głównej, znajduje się kamienna chrzcielnica, a nad nią wisi kopia obrazu „Jezu ufam Tobie”. Po lewej stronie przed ołtarzem stoi zdobiona drewniana ambona, a przed nią z lewej strony wisi obraz przedstawiający patrona żołnierzy – św. Jerzego11. Na filarach
10 Opis opracowano na podstawie Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce Tom VI Województwo Katowickie pod. Red. I. Rejduch-Samkowej i J. Samka Z. 2 – Powiat bielsko-bialski. Warszawa 1967
11 Pod obrazem umieszczono gablotę z odznaczeniami wojskowymi a obok obrazu zawieszono pamiątkowe emblematy Wojskowego Sztabu Wojewódzkiego B-B, Wojskowego Ośrodka Kultury „Dom Żołnierza”, Dowódcy 18 bielskiego batalionu Desantowo-Szturmowego, Narodowych Sił Zbrojnych, Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień B-B.
48 oddzielających nawę boczną od głównej zawieszono stacje Drogi Krzyżowej w formie płaskorzeźb. W nawie bocznej stoją dwa XIX-wieczne konfesjonały (trzeci znajduje się pod chórem), a na bocznych filarach wiszą obrazy, przedstawiające św. Antoniegoz XVIII w., św. Teresę z Luiseux, Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. W kaplicy znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz obraz św. Maksymiliana Marii Kolbego. Naprzeciwko kaplicy, na ścianie zamykającej nawę boczną, wisi barokowy krucyfiksz XVIII w. Obok krzyża znajdują się dwie pamiątkowe tablice – jedna dedykowana gen. Kustroniowi, a druga poświęcona rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Naprzeciwko nich znajduje się tablica poświęcona pamięci represjonowanym żołnierzom-górnikom. Po obu stronach tylniego wyjścia wiszą tablice z nazwiskami ofiarodawców i dobroczyńców kościoła w okresie międzywojennym. Po lewej stronie natomiast wmurowano tablicę, ufundowaną przez Związek Sybiraków w Bielsku-Białej. Na północnej ścianie nawy głównej znajdują się dwie następne tablice, poświęcone gen. Borucie-Spiechowiczowi oraz Powstańcom Warszawskim. Nad nimi w czterech oknach zamontowano witraże z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, św. Stanisława, św. Wojciecha i św. Maksymiliana Marii Kolbe.
Na chórze, usytuowanym naprzeciwko ołtarza głównego, znajdują się XIX w. organy, a w oknach zamontowano dwa pamiątkowe witraże. Na klatce chodowej chóru zamontowano witraż z wizerunkiem św. Cecylii – patronki muzyki i śpiewu kościelnego. Równieżw oknach na chórze nawy bocznej zamontowano pamiątkowe witraże, przedstawiające sceny chrystologiczne.

Logowanie